EKO ODZYSK POLSKA

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne w technologii zestalania odpadów

O FIRMIE

EKO ODZYSK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych w technologii zestalania odpadów.

Zestalanie odpadów z wykorzystaniem zestalacza PS-50 pozwala na trwałe zestalenie i neutralizację zanieczyszczeń zawartych w odpadach niebezpiecznych o różnym składzie chemicznym, wilgotności i konsystencji (odpady: stałe, płynne, szlamy), jak i w odpadach innych niż niebezpieczne, przy braku występowania w procesie zestalania odpadów produktów ubocznych w postaci odpadów.

Zestalanie odpadów niebezpiecznych jest najtańszą i najbardziej skuteczną metodą unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, których termiczna utylizacja jest kosztowna ze względu na niską kaloryczność odpadów lub ze względu na właściwości fizyko-chemiczne odpadów.

EKO ODZYSK POLSKA Sp. z o.o. jest wpisana do BDO pod numerem 000146163 i działa w oparciu o decyzję administracyjną z dnia 09.03.2020 r. o sygnaturze WS.6233.21.2019 oraz w oparciu o decyzję administracyjną z dnia 01.03.2021 r. o sygnaturze WS.6233.46.2020, udzielone przez Starostę Mińskiego na prowadzenie poza instalacyjnego przetwarzania odpadów.

EKO ODZYSK POLSKA Sp. z o.o. przyjmując odpady niebezpieczne do procesu ostatecznego odzysku wystawia na podstawie Par. 27 ust 3b Ustawy o odpadach dokument potwierdzający zwolnienie wytwórcy lub posiadacza odpadów niebezpiecznych z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami.

Do naszych klientów należą wytwórcy przemysłowych odpadów niebezpiecznych z branży chemicznej i zakłady komunalne zbierające selektywnie odpady niebezpieczne.

EKO ODZYSK POLSKA Sp. z o.o. realizuje też usługi na rzecz miast i gmin związane z usuwaniem i przetwarzaniem porzuconych odpadów niebezpiecznych. W ramach zamówień publicznych realizowaliśmy usługi usuwania i przetwarzania porzuconych odpadów niebezpiecznych między innymi na rzecz: Miasta i Gminy Wisła, Miasta i Gminy Skoczów oraz Gminy Bielany.