PROSTER RECYCLING S.A.

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne w technologii zestalania odpadów

O FIRMIE

Podmioty z Grupy PROSTER RECYCLING S.A. specjalizują się w przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych w technologii zestalania odpadów.

 Zestalanie odpadów z wykorzystaniem zestalacza PS-50 pozwala na trwałe zestalenie i neutralizację zanieczyszczeń zawartych w odpadach niebezpiecznych o różnym składzie chemicznym, wilgotności i konsystencji (odpady: stałe, płynne, szlamy), jak i w odpadach innych niż niebezpieczne, przy braku występowania w procesie zestalania odpadów produktów ubocznych w postaci odpadów.

 Zestalanie odpadów niebezpiecznych jest najtańszą i najbardziej skuteczną metodą unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, których termiczna utylizacja jest kosztowna ze względu na niską kaloryczność odpadów lub których termiczna utylizacja jest niemożliwa ze względu na właściwości fizyko-chemiczne odpadów niebezpiecznych.

 Podmioty z Grupy PROSTER RECYCLING S.A. są wpisane do BDO i działają w oparciu o aktualne decyzje administracyjne na prowadzenie poza instalacyjnego przetwarzania odpadów.

 Podmioty z Grupy PROSTER RECYCLING S.A. przyjmując odpady niebezpieczne do procesu ostatecznego odzysku wystawiają na podstawie Par. 27 ust 3b Ustawy o odpadach dokument potwierdzający zwolnienie wytwórcy lub posiadacza odpadów niebezpiecznych z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami.

 Do naszych klientów należą wytwórcy przemysłowych odpadów niebezpiecznych z branży chemicznej i zakłady komunalne zbierające selektywnie odpady niebezpieczne.

 Podmioty z Grupy PROSTER RECYCLING S.A. realizują też usługi na rzecz miast i gmin związane z usuwaniem i przetwarzaniem porzuconych odpadów niebezpiecznych.

 W ramach zamówień publicznych podmioty z Grupy PROSTER RECYCLING S.A. realizowały usługi usuwania i przetwarzania porzuconych odpadów niebezpiecznych między innymi na rzecz: Miasta i Gminy Wisła, Miasta i Gminy Skoczów oraz Gminy Bielany.