PROSTER RECYCLING S.A.

Przetwarzanie i zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych

KONTAKT

PROSTER RECYCLING S.A.

Ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
e-mail: info@prosterrecycling.com
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000787147; NIP: 701-09-27-274; REGON: 383435014
Kapitał zakładowy wpłacony 105.000 zł.

 

Podmiot zależny uprawniony do przetwarzania odpadów:

HABITAT RECYCLING Sp. z o. o.
Ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000837715; NIP: 701-09-79-035; REGON: 385926354; BDO: 000370380
Kapitał zakładowy wpłacony 50.000 zł.