PROSTER RECYCLING S.A.

Przetwarzanie i zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych

USŁUGI PRZETWARZANIA ODPADÓW

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych jest wykonywane przez podmioty zależne PROSTER RECYCLING S.A. wpisane do BDO i działające w oparciu o aktualne decyzje administracyjne na prowadzenie poza instalacyjnego przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych dokonywane jest z wykorzystaniem technologii zestalania odpadów, która pozwala na trwałe zestalenie zarówno odpadów niebezpiecznych, jak i odpadów innych niż niebezpieczne, charakteryzujących się różnym składem chemicznym, wilgotnością i konsystencją (odpady: stałe, płynne, szlamy).

Przy zestalaniu odpadów niebezpiecznych nie występują produkty uboczne w postaci odpadów, które występują w innych technologiach przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Zestalanie odpadów niebezpiecznych jest najtańszą i najbardziej skuteczną metodą przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, których termiczna utylizacja jest kosztowna ze względu na niską kaloryczność odpadów lub których termiczna utylizacja jest niemożliwa ze względu na właściwości fizyko-chemiczne odpadów niebezpiecznych.

Efektem końcowym procesu przetwarzania odpadów może być zarówno wytworzenie odpadu spełniającego warunki przekazania go do unieszkodliwienia poprzez składkowanie, jak i wytworzenie z odpadów produktu nie będącego odpadem, spełniającego warunki utraty statusu odpadów określone w Art. 14 Ustawy o odpadach.

Przyjmując odpady niebezpieczne do ostatecznego odzysku, wystawiamy na podstawie Par. 27 ust 3b Ustawy o odpadach dokument potwierdzający zwolnienie wytwórcy lub posiadacza odpadów niebezpiecznych z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami.