PROSTER RECYCLING S.A.

Przetwarzanie i zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych

USŁUGI ZABEZPIECZANIA ODPADÓW


Oferujemy usługi zabezpieczania porzuconych odpadów niebezpiecznych w miejscu ich nielegalnego magazynowania, celem minimalizacji ryzyka skażenia środowiska naturalnego.

Zabezpieczanie porzuconych odpadów niebezpiecznych obejmuje między innymi stabilizację płynnych odpadów niebezpiecznych, której celem jest: ograniczenie palności odpadów, ograniczenie emisji oparów i odorów z odpadów oraz zmiana płynnej konsystencji odpadów na konsystencję stałą.

Usługi zabezpieczania porzuconych odpadów niebezpiecznych dla miast i gmin zmniejszają ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń dla nielegalnie magazynowanych odpadów niebezpiecznych, co pozwala na  pozyskanie przez miasto lub gminę środków finansowych i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy do usunięcia i przetworzenia lub unieszkodliwienia porzuconych odpadów niebezpiecznych.

Ograniczone środki finansowe przeznaczone przez NFOŚiGW na usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych, ograniczone środki finansowe miast i gmin na finansowanie usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych, jak i ograniczona przepustowość instalacji przetwarzających lub unieszkodliwiających w Polsce porzucone odpady niebezpieczne powodują, że zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych jest najlepszym, najtańszym i najszybszym rozwiązaniem pozwalającym miastom i gminom na zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz ograniczenie ryzyka skażenia środowiska naturalnego.